Capitol House khi là chủ đầu tư dự án của Quần thể hoạch đinh ra kế